[giaban]209000[/giaban]125000 [giamgia][/giamgia] [tomtat][/tomtat] [kythuat]Son nước với công thức bền màu và có ánh nhũ nhẹ. 5ml[/mota]

[/kythuat] [mota]